SMILE CAR RENTAL พร้อมสำหรับทุกการเดินทาง
Bac14b5dd23aaf1e00eea4c203bbd5cd 600x424 1

เลื่อนล้อต่อภาษี-บริการ

เลื่อนล้อต่อภาษี บริการชำระภาษีรถยนต์อีกรูปแบบ สะดวก ไม่ต้องลงจากรถ

หลังจากทางกรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีรถรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) เป็นบริการทางเลือกใหม่มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของบริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) เสมือน Drive Thru ในร้านฟาสต์ฟู้ดเลยทีเดียว

รายละเอียดบริการ Drive Thru for Tax เป็นบริการชำระภาษีรถประจำปีที่ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังช่องทางชำระภาษีผ่านช่องทางเคาร์เตอร์พิเศษ (ที่มีรูปแบบเหมือนกับตู้ชำระเงินบนทางด่วน) ซึ่งผู้ใช้รถจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับชำระภาษีให้ครบถ้วน ซึ่งมีด้วยกันดังนี้

ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี)
หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ
ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

แล้วส่งเอกสารไปยังช่องทางเคาร์เตอร์พิเศษและชำระภาษี ซึ่งหลังจากชำระภาษีเสร็จเรียบร้อยก็สามารถขับรถออกไปได้ทันทีบริการเลื่อนล้อต่อภาษี จะรองรับบริการรับชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)
3. รถยนต์กระบะบรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ)
4. รถจักรยานยนต์
5. รถที่ใช้ก๊าซ LPG หรือ CNG เป็นเชื้อเพลิง

โดยไม่จำกัดอายุการใช้งาน และไม่จำกัดพื้นที่ไม่ว่ารถนั้นจะจดทะเบียนที่จังหวัดใดก็ตาม

ซึ่งบริการ Drive Thru for Tax มีข้อดีที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว อาทิ ผู้ใช้รถที่มายื่นชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องขับรถวนหาสถานที่จอดรถและรอคิวที่เคาน์เตอร์ในสำนักงาน ประกอบกับใช้ระยะเวลาดำเนินการเริ่มตั้งแต่รับคำขอจนชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 2 นาที/คัน และหลังจากชำระภาษีก็สามารถขับรถไปทำธุระอื่นต่อได้ทันที ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการให้บริการต่อภาษีรถยนต์ที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริการเลื่อนล้อต่อภาษี จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.30 น.

บทความอื่น ๆ

1